We do NOT encourage piracy.

These links are intended for backup purposes only. Do NOT download the files if you do NOT own the original media.

All parts of the Thelanb.com website are for private use only. No files are hosted on our server, they are indexed in a similar way to how Google works. The ISP and/or administrator cannot be held responsible for the contents of any linked sites or any link contained in a linked site, or changes/updates to such sites.

Content Removal

It is however our policy to respond to VALID infringement notices and take appropriate actions under the copyright laws that we are in compliance with Thelanb.com is in full compliance with the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and international copyright laws.. We ONLY comply with notices provided they take the following steps:

  • 1. Write an email and specify the page on Thelanb.com where you believe copyrighted material has been infringed upon. For example: “The copyrighted work appears on Thelanb.com”. Please do NOT send attached images, pdf or other file formats files, but only list Thelanb.com URL’s.
  • 2. Provide us sufficient contact information so that we may contact you (name and email address is required).
  • 3. Provide us with evidence that you own the copyright to said content.
  • 4. Include the following statement: “I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.”
  • 5. Include the following statement: “I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.”
  • 6. Email all the information to thelanb[at]gmail.com. Your notice MUST be sent to this email address in order for us to deal with the matter swiftly.

All requests will be responded to in a timely manner.

 

Chúng tôi không khuyến khích vi phạm bản quyền.

Các liên kết này chỉ dành cho mục đích sao lưu. KHÔNG tải xuống các tệp nếu bạn KHÔNG sở hữu phương tiện gốc.

Tất cả các phần của trang web Thelanb.com chỉ dành cho sử dụng riêng. Không có tệp nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, chúng được lập chỉ mục theo cách tương tự như cách Google hoạt động. ISP và / hoặc quản trị viên không thể chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết hoặc thay đổi / cập nhật cho các trang web đó.

Xóa nội dung

Tuy nhiên, chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo vi phạm GIÁ TRỊ và thực hiện các hành động phù hợp theo luật bản quyền mà chúng tôi tuân thủ với Thelanb.com hoàn toàn tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (khăn DMCA CHỈ tuân thủ các thông báo miễn là họ thực hiện các bước sau:

1. Viết email và chỉ định trang trên Thelanb.com nơi bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã bị vi phạm. Ví dụ: Khác Tác phẩm có bản quyền xuất hiện trên Thelanb.com. Vui lòng KHÔNG gửi hình ảnh đính kèm, tệp pdf hoặc các tệp định dạng tệp khác mà chỉ liệt kê URL thelanb.com.
2. Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn (tên và địa chỉ email là bắt buộc).
3. Cung cấp cho chúng tôi bằng chứng rằng bạn sở hữu bản quyền của nội dung nói.
4. Bao gồm tuyên bố sau: Triệu Tôi tin chắc rằng việc sử dụng các tài liệu có bản quyền được mô tả ở trên là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
5. Bao gồm tuyên bố sau: Tôi đã thề, theo hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Giáo dục
6. Gửi email tất cả thông tin đến thelanb [at] gmail.com. Thông báo của bạn PHẢI được gửi đến địa chỉ email này để chúng tôi giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Tất cả các yêu cầu sẽ được đáp ứng một cách kịp thời.